Datalähtöistä kuluttajaymmärrystä tuote- ja palvelukehitykseen

Kuluttajatrendeihin vaikuttavat arvojen ja asenteiden muutokset. Innovatiivinen, kuluttajien tarpeisiin vastaava ja ajanhermolla oleva brändi erottuu. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan kuluttajien arvojen, asenteiden ja ostokäyttäytymisen muutosta sekä ymmärtämään pinnan alla kuohuvia, nousevia ilmiöitä.
21 elokuuta 2023
brand tracking
Kati
Myrén

Ota yhteyttä

Trendiviitekehys ohjaa ja jäsentää ajattelua

Kantarin trendiviitekehys auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja jäsentämään erilaisia näkökulmia. Viitekehyksen avulla pystymme tunnistamaan valtavasta datamassasta keskeiset tekijät ja niiden väliset suhteet sekä muotoilemaan liiketoiminnan kannalta relevantteja insighteja ja suosituksia esimerkiksi tuote- ja palvelukehityksen, brändityön ja markkinointiviestinnän tueksi.

Trendiviitekehys koostuu kolmesta tasosta:

  1. Makrotason ajureista, jotka muuttavat ja muokkaavat kuluttajamaisemaa esimerkiksi taloudellisten, poliittisten ja lainsäädännöllisten voimien kautta.
  2. Kuluttajatrendeistä, jotka kuvaavat makrotason tekijöistä johtuvia muutoksia kuluttajien odotuksissa, asenteissa ja tarpeissa.
  3. Kategoria/tuotetason ilmiöistä, jotka tarkentavat kuluttaja-asenteet, tarpeet ja odotukset tuotetyypeiksi, kuluttajaeduiksi, ainesosiksi jne.

Asennetutkimus Monitor auttaa ymmärtämään mitä kohti kuluttajat pyrkivät, sekä miten yritykset voivat tukea heidän valintojaan

Suomessa ja maailmalla on tapahtunut poikkeuksellisen paljon kuluttajien arkeen ja elämään vaikuttavia asioita viimeisten vuosien aikana – viimeisimpinä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, energiakriisi, inflaatio ja hintojen nousu. Yllätysten aika on vaikuttanut myös siihen, millä arvoilla, missä ja miten brändien tulisi näkyä, jotta ne olisivat kuluttajille relevantteja ja vetovoimaisia. Nyt jos koskaan yritysten on hyvä ymmärtää kuluttajien arvojen ja asenteiden vaikutus kuluttajatrendeihin.

Muutoksia tunnistamalla ja ennakoimalla voidaan kuluttajien tarpeisiin vastata relevantisti ja oikea-aikaisesti. Tuorein Monitor -tutkimus kertoo meille asenteiden ja arvostusten muutossuunnista liittyen vapaa-aikaan ja kuluttamiseen yleensä, sekä ruokaan ja mediaan erityisesti. Monitor tuo lisäymmärrystä kuluttajista ihmisinä, tarjoaa tietoa ja oivalluksia muutoksien ymmärtämiseksi ja siten tukee yritysten strategista, ajassa kiinni olevaa markkinointia ja tuote-/palvelukehitystä.

Älykäs DX-analytiikka tunnistaa kategoria- ja tuotekohtaiset trendit datamassasta

Kantarin Digital (Dx) Analytics -palvelut mahdollistavat tunnistamaan kategoria- ja tuoteryhmäkohtaisia trendejä ja ilmiöitä loputtomasta datamassasta yhdistäen dataa eri lähteistä, nopeasti ja reaaliaikaisesti. Tekoälyavusteinen tiedonkäsittely ja analysointi yhdistettynä asiantuntijoiden osaamiseen varmistaa luotettavan lopputuloksen. Autamme brändejä priorisoimaan ja keskittymään olennaiseen.

DX-analytiikan avulla:

  • Tunnistetaan trendejä ja innovaatiomahdollisuuksia eri kategorioissa nopeammin kuin se inhimillisesti olisi mahdollista.
  • Ymmärretään ihmisiä, ryhmiä ja heidän tarpeitaan parantamaan kohdennusta ja aktivointitoimenpiteitä.
  • Mitataan brändin suorituskykyä ja vahvuutta paljastamalla kuluttajien olemassa olevat ja piilevät tarpeet.

Esimerkkikysymyksiä: 

  • Voitteko auttaa tunnistamaan nousevia makuja uusille tuoteinnovaatioillemme?’ (juomateollisuus)
  • ’Mitkä proteiinivalmisteet ovat kysytyimpiä Aasian markkinoilla?’ (ruokateollisuus)

Selkeä ja kuluttajille merkityksellinen brändi erottuu

Kuluttajien odotukset sekä brändejä että omaa elämää kohtaan ovat nousseet. Brändit, jotka panostavat innovaatioihin ja haluavat vastata yhä vaativampien kuluttajien tarpeisiin, menestyvät. Nyt jos koskaan yritysten on hyvä ymmärtää kuluttajien asenteisiin ja arvoihin vaikuttavia muuttuvia kuluttajatrendejä sekä tunnistaa tuote- ja kategoriakohtaisia ilmiöitä. Kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisistä, kategorioista ja tuotteista on avain kuluttajien sydämiin. 

Kerromme mielellämme lisää!

 
Ota yhteyttä